ܟܘܟܒܐ ܕܕܘܝܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܟܘܟܒܐ ܕܕܘܝܕ ܒܫܟܠܐ ܕܡܬܦܠܚ ܒܓܘ ܐܬܐ ܕܐܣܪܐܝܠ

ܟܘܟܒܐ ܕܕܘܝܕ (ܥܒܪܐܝܬ מָגֵן דָּוִד ܡܓܝܢ ܕܐܘܝܕ ܕܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕ"ܒܝܬ ܚܕܝܐ ܕܕܘܝܕ") ܐܦ ܡܬܩܪܐ ܒܫܡܐ ܕܥܙܩܬܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܡܙܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܝܗܘܕܝܬܐ ܘܕܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ܀