ܟܘܘܝܬ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܘܘܝܬ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ

ܟܘܘܝܬ (ܥܪܒܐܝܬ: مدينة الكويت) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܘܝܬ. ܐܝܬ 32.000 ܐܢܫܝ̈ܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܟܘܘܝܬ ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܫܢܬ 2005܀

ܡܕܝܢܬܐ ܕܟܘܘܝܬ ܫܟܝܚܬܐ ܥܠ ܝܕ ܕܥܘܒܐ ܕܦܪܣ. ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܐܬܪܗ̇܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]