Jump to content

ܟܒܘܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܒܘܫܐ ܒܝܕ ܗܢܪܝ ܦܘܣܠܝ

ܟܒܘܫܐ ܐܘ ܢܠܐ ܐܘ ܢܐܠܐ ܐܘ ܕܘܚܩܐ ܐܘ ܪܒܘܨܐ ܐܘ ܡܦܠܫܢܐ ܗܘ ܕܛܪܐ ܥܠ ܐܢܫ ܟܕ ܕܡܝܟ ܕܡܪܓܫ ܐܟܡܢ ܕܡܬܚܢܩ ܘܡܬܛܪܦ ܘܡܬܬܥܝܪ ܒܐܢܘܣܝܐ ܘܛܘܪܦܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܵܒ݂ܘܿܫܵܐ . ܢܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܵܒ݂ܘܿܫܹ̈ܐ . ܢܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܒ̥ܽܘܫܳܐ . ܢܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܒ̥ܽܘܫ̈ܶܐ . ܢܳܠ̈ܶܐ)