ܟܒܘܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܟܒܘܫܐ ܒܝܕ ܗܢܪܝ ܦܘܣܠܝ

ܟܒܘܫܐ ܐܘ ܢܠܐ ܐܘ ܢܐܠܐ ܐܘ ܕܘܚܩܐ ܐܘ ܪܒܘܨܐ ܐܘ ܡܦܠܫܢܐ ܗܘ ܕܛܪܐ ܥܠ ܐܢܫ ܟܕ ܕܡܝܟ ܕܡܪܓܫ ܐܟܡܢ ܕܡܬܚܢܩ ܘܡܬܛܪܦ ܘܡܬܬܥܝܪ ܒܐܢܘܣܝܐ ܘܛܘܪܦܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܵܒ݂ܘܿܫܵܐ . ܢܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܵܒ݂ܘܿܫܹ̈ܐ . ܢܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܒ̥ܽܘܫܳܐ . ܢܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܒ̥ܽܘܫ̈ܶܐ . ܢܳܠ̈ܶܐ)