ܟܒܘܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܒܘܫܐ ܒܝܕ ܗܢܪܝ ܦܘܣܠܝ

ܟܒܘܫܐ ܐܘ ܢܠܐ ܐܘ ܢܐܠܐ ܐܘ ܕܘܚܩܐ ܐܘ ܪܒܘܨܐ ܐܘ ܡܦܠܫܢܐ ܗܘ ܕܛܪܐ ܥܠ ܐܢܫ ܟܕ ܕܡܝܟ ܕܡܪܓܫ ܐܟܡܢ ܕܡܬܚܢܩ ܘܡܬܛܪܦ ܘܡܬܬܥܝܪ ܒܐܢܘܣܝܐ ܘܛܘܪܦܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܵܒ݂ܘܿܫܵܐ . ܢܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܵܒ݂ܘܿܫܹ̈ܐ . ܢܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܒ̥ܽܘܫܳܐ . ܢܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܒ̥ܽܘܫ̈ܶܐ . ܢܳܠ̈ܶܐ)