ܟܒܒ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܟܒܒ (ܥܪܒܐܝܬ: خبب) ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܡܫܛܚܐ ܕܚܘܪܢ. ܓܢܐ ܒܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܒܝܢܬ 8,000 ܘ10,000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܢܩܦܝܢ ܪܝܫܐܝܬ ܥܕܬܐ ܡܠܟܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ܀