ܟܐܒ ܪܝܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܪܘܫܡܐ ܕܟܐܒ ܪܝܫܐ

ܟܐܒ ܪܝܫܐ ܐܘ ܨܠܚܬܐ ܐܘ ܢܩܫ ܪܝܫܐ ܗܘ/ܗܝ ܟܐܒܐ ܕܒܪܝܫܐ. ܐܝܬ ܣܓܝ ܥܠܬܢܘܬܐ ܕܟܐܒ ܪܝܫܐ ܐܝܟ ܨܗܝܘܬܐ ܐܘ ܡܛܪܦܘܬܐ ܐܘ ܫܘܗܕ ܫܢܬܐ܀