ܠܫܢܐ ܝܦܢܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܝܦܢܝܬ)
Jump to navigation Jump to search
ܠܥܙ̈ܐ ܝܦܢܝ̈ܐ ܒܝܦܢ̣

ܠܫܢܐ ܝܦܢܝܐ ܐܘ ܝܦܢܝܬ (日本語) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܐܣܝܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܢܬܡܠܠ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܕܬܪܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܝܦܢ܀