ܝܙܦܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܝܙܦܐ)
Jump to navigation Jump to search

ܝܙܦܬܐ ܗܝ ܢܣܒܐ ܕܟܣܦܐ ܐܘ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܠܡܬܚܫܚܘ ܒܗ. ܝܙܘܦܐ ܗܘ ܕܢܣܒ ܝܙܦܬܐ ܠܡܘܙܦܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܝܼܙܲܦܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܝܲܙ̈ܦܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܝܺܙܶܦܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܝܰܙ̈ܦܳܬ̥ܳܐ)