ܝܘܣܦ ܣܛܐܠܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܛܐܠܝܢ ܒ1942

ܝܘܣܦ ܣܛܐܠܝܢ (ܪܘܣܐܝܬ Иосиф Виссарионович Сталин) ܗܘܐ ܛܪܘܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܦܝܛܝܐ ܡܢ 1928 ܠ1953. ܣܛܐܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܩܘܦܐ ܕܒܠܐܕܝܡܝܪ ܠܝܢܝܢ܀

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]