ܝܘܣܦ ܣܛܐܠܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܣܛܐܠܝܢ ܒ1942

ܝܘܣܦ ܣܛܐܠܝܢ (ܪܘܣܐܝܬ Иосиф Виссарионович Сталин) ܗܘܐ ܛܪܘܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܦܝܛܝܐ ܡܢ 1928 ܠ1953. ܣܛܐܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܩܘܦܐ ܕܒܠܐܕܝܡܝܪ ܠܝܢܝܢ܀