ܝܘܢܕܡ ܝܘܣܦ ܟܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܝܘܢܕܡ ܝܘܣܦ ܟܢܐ ܣܝܣܝܐ ܟܠܕܘܐܬܘܪܝܐ ܡܢ ܥܝܪܐܩ ܗܘ ܢܛܪܐܪܙܐ ܓܘܢܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2000 ܠܗܫܐ ܘܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܩܝܘܡ̈ܐ ܥܝܪ̈ܐܩܝܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2005. ܗܘܐ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܓܠܐ ܘܡܫܟܢܬܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܥܝܪܐܩܝܐ 2004-2005܀