ܝܘܢܕܡ ܝܘܣܦ ܟܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܠܦܦܐ:Yonadam.jpg
ܝܘܢܕܡ ܝܘܣܦ ܟܢܐ

ܝܘܢܕܡ ܝܘܣܦ ܟܢܐ ܣܝܣܝܐ ܟܠܕܘܐܬܘܪܝܐ ܡܢ ܥܝܪܐܩ ܗܘ ܢܛܪܐܪܙܐ ܓܘܢܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2000 ܠܗܫܐ ܘܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܩܝܘܡ̈ܐ ܥܝܪ̈ܐܩܝܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2005. ܗܘܐ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܓܠܐ ܘܡܫܟܢܬܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܥܝܪܐܩܝܐ 2004-2005܀