ܝܘܠ ܦܘܪܕܒܢܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܝܘܠ ܦܘܪܕܒܢܕ (ܗܘܠܢܕܐܝܬ: Joël Voordewind) ܗܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܗܘܠܢܕܝܐ ܘܗܕܡܐ ܒܣܪܘܟܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܡܫܝܚܐܝܬ (ChristenUnie) ܘܦܪܠܡܢ ܕܗܘܠܢܕܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]