ܛܗܪܐܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܛܗܪܐܢ

ܛܗܪܐܢ ܐܘ ܬܗܪܐܢ (ܦܪܣܐܝܬ تهران) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܝܪܐܢ ܘܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܛܗܪܐܢ. ܐܝܬ ܩܘܪܒܐ ܕܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܪ̈ܒܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܛܗܪܐܢ ܘܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܛܗܪܐܢ ܪܒܬܐ ܝܘܡܢܐ܀