ܛܒܝܠܝܣܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܛܒܝܠܝܣܝ

ܛܒܝܠܝܣܝ (ܓܘܪܓܐܝܬ: თბილისი) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܓܘܪܓܝܐ. ܐܝܬ 1,093,000 ܐܢܫܝ̈ܢ ܒܛܒܝܠܝܣܝ ܝܘܡܢܐ܀