ܚܡܪܐ (ܚܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܚܡܪܐ ܐܟܠ ܥܣܒܐ

ܚܡܪܐ ܗܘ ܐܕܫܐ ܕܚܝܘܬܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܣܘܣܘ̈ܬܐ. ܚܡܪܐ ܢܩܒܬܢܝܐ ܢܬܩܪܐ ܚܡܪܬܐ ܐܘ ܐܬܢܐ ܘܚܡܪܐ ܕܒܪܐ ܢܬܩܪܐ ܥܪܕܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܡܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܡܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܡܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܡܳܪ̈ܶܐ)