Jump to content

ܚܡܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܢ ܫܪܫܐ ܕܚܡܣܐ.

ܚܡܣܐ ܐܘ ܙܢܓܒܝܠ ܐܘ ܙܢܓܒܝܠܐ ܗܘ ܝܥܝܬܐ ܕܡܬܚܫܚ ܩܢ ܫܪܫܗ ܐܝܟ ܗܪܘܡܐ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܡܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܡܣܸ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܡܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܡܣ̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ

[ܫܚܠܦ]