Jump to content

ܚܠܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܠܡܐ ܕܦܪܫܐ ܒܝܕ ܐܢܛܘܢܝܘ ܕܝ ܦܝܪܝܕܐ

ܚܠܡܐ ܐܘ ܫܟܒܐ ܚܘܫܒ̈ܐ ܘܨܘܪ̈ܬܐ ܘܩܠ̈ܐ ܘܪ̈ܓܫܐ ܕܐܬܝܢ ܠܢ ܒܫܢܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܸܠܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܸܠܡܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܶܠܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܶܠܡ̈ܶܐ)