Jump to content

ܚܐܪܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܡܐ ܓܝ Ama-gi ܪܡܙܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܒܠܫܢܐ ܫܘܡܪܝܐ

ܚܐܪܘܬܐ ܗܝ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܒܪ ܢܫܐ ܥܠ ܪܢܝܗ ܘܪܥܝܢܗ ܘܚܘܫܒܗ ܕܠܐ ܩܛܪ̈ܐ ܐܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܙܕܩ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܬܫܪ̈ܪܝܢ ܥܠ ܚܐܪܘܬܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܙܕܩ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ.