ܗܪܗܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܗܪܗܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܟܕ̈ܒܐ

ܗܪܗܪܐ ܗܘ ܒܕܝܩܘܬܐ ܚܙܘܝܬܐ. ܐܝܬ ܐܕ̈ܫܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܗܪܗܪܐ. ܐܕܫܐ ܝܕܝܥ ܡܢ ܟܠ ܗܘ ܡܝ̈ܐ ܟܕ̈ܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܗܲܪܗܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܲܪܗܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܗܰܪܗܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܰܪܗܳܪ̈ܶܐ)