Jump to content

ܗܪܗܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܪܗܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܟܕ̈ܒܐ

ܗܪܗܪܐ ܗܘ ܒܕܝܩܘܬܐ ܚܙܘܝܬܐ. ܐܝܬ ܐܕ̈ܫܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܗܪܗܪܐ. ܐܕܫܐ ܝܕܝܥ ܡܢ ܟܠ ܗܘ ܡܝ̈ܐ ܟܕ̈ܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܗܲܪܗܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܲܪܗܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܗܰܪܗܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܰܪܗܳܪ̈ܶܐ)