ܗܪܗܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܪܗܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܟܕ̈ܒܐ

ܗܪܗܪܐ ܗܘ ܒܕܝܩܘܬܐ ܚܙܘܝܬܐ. ܐܝܬ ܐܕ̈ܫܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܗܪܗܪܐ. ܐܕܫܐ ܝܕܝܥ ܡܢ ܟܠ ܗܘ ܡܝ̈ܐ ܟܕ̈ܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܗܲܪܗܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܲܪܗܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܗܰܪܗܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܰܪܗܳܪ̈ܶܐ)