ܗܢܓܠܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܗܢܓܠܘ

ܗܢܓܠܘ ܐܘ ܗܢܓܠܐ (ܗܘܠܢܕܐܝܬ: Hengelo) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܗܘܠܢܕܐ. ܐܝܬ ܒܗ̇ 80.754 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒ2010܀