ܗܠܣܢܩܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܠܣܢܩܝ

ܗܠܣܢܩܝ (ܦܝܢܠܢܕܐܝܬ: Helsinki܄ ܣܘܝܕܐܝܬ: Helsingfors) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܦܝܢܠܢܕ܂ ܐܝܬ 562,000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܗܠܣܢܩܝ ܝܘܡܢܐ܀