ܕܵܒܼܝܼܕ ܘܘܼܕܲܪܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܘܘܿܕܲܪܕ ܒ2018

ܕܝܒܕ ܘܘܕܪܕ (ܐܢܓܠܐܝܬ David Woodard܆ ܐܬܝܠܕ 6 ܒܢܝܣܢ 1964) ܒܣܢܬܐ ܒܪܒܪܐ ܟܠܝܦܘܪܢܝܐ ܗܘ ܪܝܫܐ ܕܣܝܥܐ ܕܙܡܪ̈ܐ ܐܦ ܟܬܘܒܐ ܒܲܪܗܵܫܵܝܵܐ ܡܢ ܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܼܵܐ ܟܘܿܠܘܿܢܲܝܬܵܐ ܛܒܼܝܼܒܼܬܵܐ܀[1][2]

ܘܘܕܪܕ ܐܝܬ ܠܗ ܫܡܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܘܼ ܢܘܼܒܼܵܐ ܓܲܪܡܵܢܝܼܵܐ، ܚܕܵܐ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܢܸܩܒܼܵܝܬܵܐ ܒܦܲܪܵܓܘܵܝ. ܟܬܒ ܚܡܫܐ ܫ̈ܢܝܐ ܥܡ ܟܬܘܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܨܘܝܣܬܪܐ ܟܪܝܣܬܝܢ ܟܪܚܬ ܐܝܼܡܨܲܘܬܼܵܐ ܒܘܼܬ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܚܹܪ ܕܥܸܒܼܸܕܠܘܼܢ ܬܡܢ܀[3]

ܡܒܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

  1. ܟܵܪܦܹܬܸܪ، ܣ.، ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬ ܩܵܠܵܐ ܓܹܒ ܚܕܵܐ ܡܲܘܬܵܐ ܕܩܵܛܘܿܠܵܐ، ܠܘܿܣ ܐܵܢܓ̰ܸܠܸܣ ܬܵܝܡܸܣ، ܝܵܪ 9، 2001.
  2. ܐܸܦܣܬܵܝܢ،ܓ̰.، ܒܢܵܝܵܐ ܚܕܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܒܓܲܢܓܵܠ، ܣܲܢ ܦܼܪܲܢܣܝܼܣܟܘܿ ܕܒ݂ܸܪܝܵܡܹܝܢ، ܐܵܕܵܪ 13، 2005.
  3. ܟܪܵܚܸܬ، ܨ.، ܘܼܘܘܿܕܲܪܕ، ܕ.، ܚܲܡܫܵܐ ܐ̄ܫܸܢܹܐ، ܗܲܢܘܿܒܼܹܪ ܘܸܗܪܗܲܢ ܒܼܸܪܠܵܓܼ، 2011.

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]