ܕܢܚܐ ܕܫܡܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܕܢܚܐ ܗܘ ܩܝܡܐ ܕܫܡܫܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܒܪܝܫܐ ܕܐܝܡܡܐ ܟܠܝܘܡ܂ ܕܢܚܐ ܗܘ ܙܢܐ ܕܒܗܪܐ (ܫܡܐ ܕܒܗܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܠܝܐ ܗܘ ܚܫܟܬܐ

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]