ܟܠ ܣܓܠ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ

ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܓܠܚܐ ܟܠܢܝܐ ܠܟܠ ܣܓܠ̈ܐ ܡܪ ܐܝܬܘܬܐ ܒܘܝܩܝܦܕܝܐ. ܡܨܬ ܕܬܙܥܪ ܠܦܠܛܐ ܒܓܒܝܬܐ ܕܐܕܫܐ ܕܣܓܠܐ ܐܘ ܫܡܐ ܕܡܦܠܚܢܐ (ܪܓܫܬܢܐ ܠܐܕܫܐ ܕܐܬܘܬܐ) ܐܘ ܦܐܬܐ ܬܘܥܒܕܬܐ (ܐܦ ܪܓܫܬܢܐ ܠܐܕܫܐ ܕܐܬܘܬܐ).

ܣܓܠ̈ܐ    

 

ܚܘܝ thanks log | ܚܘܝ ܣܓܠܐ ܕܟܪܟܐ | ܚܘܝ tag log