ܕܝܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܕܝܘܬܐ

ܕܝܘܬܐ ܐܘ ܚܒܪܐ ܗܝ/ܗܘ ܕܝܘܒܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܨܘܒܥܐ ܒܓܘܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܒܗ̇ ܢܟܬܒܘܢ ܟܬܘܒ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܝܘܿܬ݂ܵܐ ܐܘ ܚܸܒ݂ܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܘ ܚܶܒ݂ܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)