ܕܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܕܒܐ ܟܘܡܐ ܐܡܪܝܩܝܐ.

ܕܒܐ (ܫܡܐ ܠܐܛܝܢܐܝܬ: Ursus), ܗܘ ܚܝܐ ܟܘܝܐ ܡܢ ܬܓܡܐ ܕܒܙܝܬܐ܀