Jump to content

ܓܫܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܫܪܐ ܕܒܒܐ ܕܗܒܢܝܐ ܒܣܐܢ ܦܪܢܣܝܣܩܘ

ܓܫܪܐ ܐܘ ܓܝܫܪܐ ܗܘ ܒܢܝܢܐ ܕܐܬܢܓܕ ܥܠ ܦܩܥ̈ܬܐ ܘܥܠ ܢܚ̈ܠܐ ܘܥܠ ܥܘܡܩ̈ܐ ܘܥܠ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܥܒܪܐ ܕܣܟܪ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܫܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܲܫܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܺܝܫܪܳܐ . ܓܶܫܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܺܝܫܪܷ̈ܐ . ܓܶܫܪܷ̈ܐ)