ܓܫܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܫܪܐ ܕܒܒܐ ܕܗܒܢܝܐ ܒܣܐܢ ܦܪܢܣܝܣܩܘ

ܓܫܪܐ ܐܘ ܓܝܫܪܐ ܗܘ ܒܢܝܢܐ ܕܐܬܢܓܕ ܥܠ ܦܩܥ̈ܬܐ ܘܥܠ ܢܚ̈ܠܐ ܘܥܠ ܥܘܡܩ̈ܐ ܘܥܠ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܥܒܪܐ ܕܣܟܪ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܫܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܲܫܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܺܝܫܪܳܐ . ܓܶܫܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܺܝܫܪܷ̈ܐ . ܓܶܫܪܷ̈ܐ)