ܓܪܘܓܝܐ ܟܗܪܘܡܓܢܛܝܣܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

Induction experiment.png ܝܠܗ ܥܡܠܝܬܐ ܡܦܪܝܬܐ ܠܦܐ ܓܪܝܓܐ ܦܠܛܐ ܙܘܥܐ ܦܚܡܝܐܒܝܢ ܠܦܦܐ ܘ ܡܓܢܛܝܣܐ ܀