ܓܢܬ ܫܒܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܓܢܬ ܫܒܪܐ ܕܕܡܐܝܠ ܒܥܢܟܒܐ

ܓܢܬ ܫܒܪܐ ܗܝ ܡܫܩܠܐ ܡܛܝܒܢܐ ܠܫܘܢܝ ܫܒܪ̈ܐ ܡܢ ܐܐܪ ܕܒܝܬܐ ܠܡܕܪܫܬܐ. ܓܢܬ ܫܒܪܐ ܐܝܬܝܗ ܡܫܩܠܐ ܣܓܝ ܐܠܨܝܐ ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܫܒܪܐ܀