ܓܢܬ ܫܒܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܓܢܬ ܫܒܪܐ ܕܕܡܐܝܠ ܒܥܢܟܒܐ

ܓܢܬ ܫܒܪܐ ܗܝ ܡܫܩܠܐ ܡܛܝܒܢܐ ܠܫܘܢܝ ܫܒܪ̈ܐ ܡܢ ܐܐܪ ܕܒܝܬܐ ܠܡܕܪܫܬܐ. ܓܢܬ ܫܒܪܐ ܐܝܬܝܗ ܡܫܩܠܐ ܣܓܝ ܐܠܨܝܐ ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܫܒܪܐ܀