ܓܫܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܓܝܫܪܐ)
Jump to navigation Jump to search

ܓܫܪܐ ܐܘ ܓܝܫܪܐ ܗܘ ܒܢܝܢܐ ܕܐܬܢܓܕ ܥܠ ܦܩܥ̈ܬܐ ܘܥܠ ܢܚ̈ܠܐ ܘܥܠ ܥܘܡܩ̈ܐ ܘܥܠ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܥܒܪܐ ܕܣܟܪ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܫܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܲܫܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܺܝܫܪܳܐ . ܓܶܫܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܺܝܫܪܷ̈ܐ . ܓܶܫܪܷ̈ܐ)