Jump to content

ܓܙܪܬܐ ܐܝܘܠܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܘܪܒ
ܣܢܩܐ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝܬܝܪܐ܆ ܥܕܪ ܢܝ ܐܢ ܬܡܨܐ ܐܢܬ܀
ܓܙܪ̈ܬܐ ܐܝܘܠܝ̈ܬܐ ܡܢ ܫܡܝ̈ܐ

ܓܙܪ̈ܬܐ ܐܝܘܠܝ̈ܬܐ (ܐܝܛܠܐܝܬ Isole Eolie) ܐܘ ܓܙܪ̈ܬܐ ܕܠܝܦܐܪܝ ܐܢܝܢ ܟܢܫܐ ܕܓܘܙܪ̈ܐ ܒܘܠܩܢܝ̈ܐ ܒܝܡܐ ܛܝܪܢܝܐ ܠܓܪܒܝܐ ܕܣܩܠܝܐ. ܫܡܐ ܕܗܠܝܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܐܬܐ ܡܢ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܝܘܢܝܐ ܕܪܘܚܐ ܐܝܘܠܘܣ. ܘܐܢܫ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܝܟ ܐܝܘܠܢܝ̈ܐ. ܘܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܝܬܘܢ ܠܡܣܥܪ ܗܠܝܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܥܕܢ ܩܝܛܐ ܟܕ ܢܝܬܘܢ ܩܪܝܒܐ ܠܡܐܬܝܢ ܐܠܦܝ̈ܢ ܣܥܘܪ̈ܝܢ ܫܢܬܢܐܝܬ܀