ܓܘܡܠܐ!

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܘܪܒ
ܣܢܩܐ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝܬܝܪܐ܆ ܥܕܪ ܢܝ ܐܢ ܬܡܨܐ ܐܢܬ܀

ܥܠܬܐ: ܣܢܝܩܐܝܬ ܬܘܪܓܡܐ ܡܢ ܣܘܕܝܐ ܠܟܬܒܢܝܐ

Stable version: 5.0.3 (20 ܒܫܒܛ 2024)[1]

ܓܘܡܠܐ! (ܐܢܓܠܐܝܬ: !Joomla) ܫܘܬܐܣܐ ܝܠܗ ܘܡܪܗ ܝܠܗ ܒܝܬ݂ܦܪܣܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܘܝܠܗ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ܆ܣܘܪܝܐ. ܓ̰ܘܡܠܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܦܪܝܢܘܬ݂ܐ ܕܡܝܪܬܐ ܘܚܕܐ ܬܪܡܝܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܦܬܝܚܐ. ܡܐܝܟܼ ܟܠܝܗܝ ܬܪ̈ܡܝܬ݂ܐ ܕܡܒܘܥܐ ܦܬܝܚܐ ܟܐ ܛܥܢ ܠܪܢܝܐ ܕܡܫܘܬܦܬܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘܗ. ܐ݇ܢܫܐ ܒܩܢܝܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܘܕܠܐ ܦܪܥܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܦܣܣܐ ܕܡܦܠܚܬܗ ܐܝܢܐ ܡܨܐ ܚܕ ܠܦܪܥܐ ܚܕܟ̰ܐ ܒܐܘܪ̈ܚܬ݂ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ ܡܥܕܪܢܐ ܕܡܦܠܚܢܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܓܘ ܒܝܬ݂ܕܪܫܐ، ܒܡܥܕܪܢܐ ܕܡܛܘܪܢܘܬܟܘܕ̈ܐ، ܘܒܦܪܣܬܐ ܕܐܢܝ ܡܬܘܣܦܝܬ݂̈ܐ ܕܐ݇ܢܫܐ ܡܘܒܪܝܝܠܗ ܩܐ ܓ̰ܘܡܠܐ ܐܝܟܼ ܡܒܘܥܐ ܦܬܝܚܐ. ܓ̰ܘܡܠܐ ܣܘܪܝܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܒܝܬ݂ܦܪܣܐ ܕܟܬܒ݂ܐ ܕܢܘܗܕܐ ܕܡܩܪܘܒ݂ܐ ܝܠܗ ܩܐ ܥܡܢ ܣܘܪܝܐ. ܡܥܠ ܚܕ ܒܝܬ݂ܕܦܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܐܠܢ ܫܩܠܝ݇ܗܒ݂ܐ ܡܛܠ ܬܪܓܡܬܐ ܕܓ̰ܘܡܠܐ. ܢܝܫܐ ܪܫܝܐ ܕܒܝܬ݂ܕܦܐ ܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܗܘܐ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܩܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܣܘܪܝܬܐ ܘܟܦܫܐ ܟܡܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ̈ܐ ܩܬܢ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܓ̰ܘܡܠܐ ܓܘ ܚܕ ܕܘܟܐ ܘܐܗܐ ܒܕ ܥܒ݂ܕܚܠܗ ܒܝܕ: ܦܪܣܬܐ ܠܟܢܦܪ̈ܐ ܕܓ̰ܘܡܠܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܐ. ܬܪܓܡܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܟܡܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܟܢܦܪ̈ܐ ܘܡܢܘܬ̈ܐ ܘܡܘܕܘܠ̈ܐ ܕܓ̰ܘܡܠܐ . ܪܚܩܬܐ ܡ̣ܢ ܥܦܝܦܘܬ݂ ܦܠܚܢܐ ܘܡ̣ܢ ܓܢ݇ܒܐ ܕܐܗܐ ܟܦܫܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܒ݂ܘܕܝܬ݂̈ܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܡܛܝܬܐ ܠܚܕ ܬܘܪܓܡܐ ܡܫܘܬܦܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܬܪ̈ܓܡܢܐ ܕܒ݂ܩܝ ܒܝܗ. ܡܬܩܕܡܢܘܬ݂ܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܟܢܘܫܬܝܐ ܓܘ ܬܪ̈ܡܝܬ݂ܐ ܓܘܪ̈ܐ. ܡܒܪܝܬܐ ܕܚܕ ܓ̰ܘܡܠܐ ܣܘܪܝܐ ܟܠܢܝܐ ܘܓܡܝܪܐ. ܓ̰ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܚܕ ܕܘܟܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܠܫܢܢ ܝܡܝܐ ܓ̰ܘܡܠܐ ܣܘܪܝܐ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܒܬܘܕܝܬܗ̇ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܢ ܝܘܬ ܚܕ ܡ̣ܢ ܥܒ݂ܘܕ̈ܐ ܣܢܝܩܐ ܝܘܚ ܠܡܚܒܢ̈ܐ ܕܓ̰ܘܡܠܐ ܐܝܢܝ ܕܡܬܪܓܡܬ ܡܢܘܬ݂̈ܐ ܘܡܘܕܘܠ̈ܐ، ܘܒܚܕܘܬܐ ܒܩܒܠܚ ܠܚܕ ܡܨܐ ܟܬܒ݂ ܠܡܗܕܝܢ̈ܐ ܘܡܦܫܩܢ̈ܐ ܕܓ̰ܘܡܠܐ ܒܠܫܢܐ ܕܣܘܪܬ݂. ܡܦܠܚ ܠܩܠܒ݂ܐ ܕܡܘܛܝܐ ܘܬܢܝ ܠܗ ܡܘܕܝ ܡܨܬ ܐܘ ܡܨܝܬـܝ ܘܡܐ ܒܥܬ ܐܘ ܒܥܝܬـܝ، ܘܡܣܝܡܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܢ ܐܝܬܠܘܟܼ ܢܣܝܢ̈ܐ ܕܩܕ݇ܡܬܐ. ܓ̰ܘܡܠܐ ܣܘܪܝܐ ܝܠܗ ܚܕ ܒܝܬ݂ܕܦܐ ܣܘܪܝܐ ܫܪܝܐ ܘܠܐ ܦܐܫ ܚܒ݂ܝܛܐ ܒܝܕ ܗܘܠ̈ܐ ܕܡܒܘܥܐ ܦܬܝܚܐ ܕܒܝܬ݂ܕܦܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܓ̰ܘܡܠܐ.

ܓ̰ܘܡܠܐ ܣܘܪܝܐ ܝܠܗ ܬܚܘܬ ܡܥܕܪܢܘܬܐ ܟܬܒ݂ܐ ܕܢܘܗܕܪܐ

ܣܗܕܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

  1. "Release 5.0.3". 20 ܒܫܒܛ 2024. Check date values in: |date= (help)

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

ܟܬܒ݂ܐ ܕܢܘܗܕܪܐ [1] Archived 2012-03-29 at the Wayback Machine