Jump to content

ܓܘܠܕܐ ܡܐܝܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܘܠܕܐ ܡܐܝܪ ܒܫܢܬ 1973

ܓܘܠܕܐ ܡܐܝܪ (ܥܒܪܐܝܬ גּוֹלְדָּה מֵאִיר܆ ܥܪܒܐܝܬ جَوْلْدَا مَائِير܆ ܐܬܝܠܕܬ ܒܫܡ ܓܘܠܕܐ ܡܐܒܘܒܝܬܫ ܒ3 ܒܐܝܪ 1898 ܘܡܝܬܬ ܒ8 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 1978) ܗܘܬ ܘܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܬܝܠܕܬ ܗܘܬ ܓܘܠܕܐ ܡܐܝܪ ܒܡܕܝܢܬ ܩܝܝܒ (ܗܝܕܝܢ ܒܐܘܚܕܢܐ ܪܘܣܝܐ ܘܝܘܡܢܐ ܒܐܘܩܪܐܝܢܐ) ܘܫܢܬ ܗܝ ܥܡ ܐܝܩܪܬܐ ܠܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܒܫܢܬ 1906܆ ܘܐܬܕܪܫܬ ܗܘܬ ܬܡܢ ܘܗܘܬ ܡܠܦܢܝܬܐ. ܒܬܪܟܢ ܐܙܕܘܓܬ ܠܓܒܪܗ̇܆ ܫܢܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܦܠܣܛܝܢ ܒܪܝܛܢܝܬܐ ܒܫܢܬ 1921 ܘܫܟܢܘ ܒܩܒܘܨ. ܐܬܓܒܝܬ ܗܘܬ ܡܐܝܪ ܠܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܒ17 ܒܐܕܪ ܒ1969 ܡܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫ ܒܘܙܝܪ ܦܘܠܚܢܐ ܘܘܙܝܪ ܡܕܡ ܢܘܟܪܝܐ܀