ܓܘܕ ܫܪܠܘܛ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܘܕܐ ܕܓܘܕ ܫܪܠܘܛ

ܓܘܕ ܫܪܠܘܛ (ܐܢܓܠܐܝܬ Good Charlotte) ܗܝ ܓܘܕܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܕܪܘܩ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܡܫܬܣܗ ܪܘܚܝܐ ܒܫܢܬܐ ܕ1996. ܫܩܠܗ ܫܡܗ ܕܓܘܕ ܫܪܠܘܛ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܙܥܘܪܐ ܡܢ ܟܪܘܠ ܒܝܓ ܝܘܪܟ܀