ܓܕܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܓܕܫܐ ܐܘ ܥܪܨܐ ܗܘ ܡܕܡ ܕܨܦܚ ܠܐܢܫ ܒܠܥܕ ܝܕܥܬܗ ܐܝܟ ܓܕܫܐ ܕܪܕܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܸܕ݂ܫܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܸܕ݂̈ܫܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܶܕ̥ܫܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܶܕ̥̈ܫܶܐ)