ܒܪ ܩܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܒܪ ܩܠܐ ܗܘ ܩܠܐ ܕܡܬܬܗܦܟ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܛܡܝܡܐ ܐܝܟ ܒܢܝܢܐ، ܒܐܪܐ ܕܡ̈ܝܐ، ܓܘܕܐ ܘܫܪܟܐ ܘܕܥܪ ܠܐܕܢܐ ܕܬܫܡܥܝܘܗ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ܀