ܒܪ ܩܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܒܪ ܩܠܐ ܗܘ ܩܠܐ ܕܡܬܬܗܦܟ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܛܡܝܡܐ ܐܝܟ ܒܢܝܢܐ ܐܘ ܒܐܪܐ ܕܡ̈ܝܐ ܐܘ ܓܘܕܐ ܘܫܪܟܐ ܘܕܐܪ ܠܐܕܢܐ ܕܬܫܡܥܝܘܗ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ܀