ܒܪ ܕܝܨܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܒܪ ܕܝܨܢ ܗܘܐ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܘܟܬܘܒܐ ܡܫܡܗܐ ܣܘܪܝܝܐ܁ ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܢܗܪܐ ܕܕܝܨܢ ܕܩܪܝܒܐ ܠܕܘܟܐ ܕܝܠܕܗ ܒܐܘܪܗܝ܁ ܬ̈ܠܡܝܕܘܗܝ ܕܒܪ ܕܝܨܢ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܐ ܒܝܬ ܒܪ ܕܝܨܢ܀