Jump to content

ܒܪܠܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܪܠܝܢ ܒܓܪܡܢ

ܒܪܠܝܢ (ܓܪܡܢܐܝܬ Berlin) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܓܪܡܢ. ܐܝܬ 3,769,495 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܒܪܠܝܢ ܝܘܡܢܐ܀