ܒܪܠܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܪܠܝܢ ܒܓܪܡܢ
ܒܪܠܝܢ

ܒܪܠܝܢ (ܓܪܡܢܐܝܬ: Berlin) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܓܪܡܢ܂ ܐܝܬ (31.03.2010) 3,440,000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܒܪܠܝܢ ܝܘܡܢܐ܀