ܒܪܠܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܪܠܝܢ ܒܓܪܡܢ

ܒܪܠܝܢ (ܓܪܡܢܐܝܬ Berlin) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܓܪܡܢ. ܐܝܬ 3,769,495 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܒܪܠܝܢ ܝܘܡܢܐ܀