ܒܣܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܣܕ̈ܝܐ

ܒܣܕܝܐ ܗܘ ܙܢܐ ܕܟܝܣܐ ܕܡܠܐ ܦܪ̈ܦܠܘܛܐ ܐܘ ܥܡܪܐ ܐܘ ܡܕܡ ܠܡܣܡܟ ܥܠܘܗܝ ܪܫܐ ܒܥܕܢ ܡܕܡܟܐ ܦܪܝܫܐܝܬ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܹܣܵܕ݂ܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܹܣܵܕ݂̈ܝܹܐ . ܒܹܣܵܕ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܶܣܳܕ̥ܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܶܣܳܕ̥̈ܝܶܐ . ܒܶܣܳܕ̥̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ)