ܒܣܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܣܕ̈ܝܐ

ܒܣܕܝܐ ܗܘ ܙܢܐ ܕܟܝܣܐ ܕܡܠܐ ܦܪ̈ܦܠܘܛܐ ܐܘ ܥܡܪܐ ܐܘ ܡܕܡ ܠܡܣܡܟ ܥܠܘܗܝ ܪܫܐ ܒܥܕܢ ܡܕܡܟܐ ܦܪܝܫܐܝܬ܀

+