ܒܡܩܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܙܘܐ ܕܒܡܩܘ

ܒܡܩܘ (ܦܪܢܣܐܝܬ Bamako܆ ܒܡܒܪܐܝܬ ߓߊߡߊߞߐ) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܐܠܝ. ܐܝܬ 1,810,366 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܒܡܩܘ ܝܘܡܢܐ. ܒܫܢܬ 2006 ܐܬܚܫܒ ܕܒܡܩܘ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܬܪܒܐ ܒܪܒܘܬܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܐܦܪܝܩܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܫܬ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܥܠܡܐ. ܢܦܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܒܢܗܪܐ ܕܢܝܓܪ ܩܘܪܒܐ ܕܢܚ̈ܠܐ ܕܥܘܡܩܐ ܕܢܝܓܪ ܥܠܝܐ ܘܡܨܥܝܐ ܒܡܢܬܐ ܕܬܝܡܢ ܡܥܪܒܐ ܕܡܐܠܝ܀