Jump to content

ܒܝܬ ܥܘܪܦܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܝܬ ܥܘܪܦܢܐ

ܒܝܬ ܥܘܪܦܢܐ ܗܘ ܫܘܬܐܣܐ ܡܡܘܢܝܐ. ܒܝܬ ܥܘܪܦܢܐ ܢܛܪ ܠܟܣܦܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܫܘܬܦܘܝܬ̈ܐ ܘܐܘܙܦܗ ܠܗܘܢ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܹܝܬ݂ ܥܘܼܪܦܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܵܬܲܝ̈ ܥܘܼܪܦܵܢܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܶܝܬ ܥܽܘܪܦܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܳܬܰܝ̈ ܥܽܘܪܦܳܢܳܐ)