ܒܝܬ ܟܪܝܗܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܬܘܢܐ ܒܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܚܕܬܐ

ܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܗܘ ܫܘܬܐܣܐ ܕܝܗܒ ܚܘܠܡܢܐ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܟܪ̈ܝܗܐ܀