ܒܝܬ ܓܒܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܝܬ ܓܒܝܢ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܒܝܬ ܓܒܝܢ̈ܐ ܐܘ ܒܝܬ ܥܝܢ̈ܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܕܪܫܐ ܩܘܕܡܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܚܐ ܦܬܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܥܝܢ̈ܐ ܘܓܒܝܢ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܹܝܬ݂ ܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ . ܒܹܝܬ݂ ܥܲܝܢܹ̈ܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܶܝܬ̥ ܓܒ̥ܺܝܢ̈ܶܐ . ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝܢ̈ܶܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)