ܒܝܪܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܪܘܛܐܒܝܪܘܣ (Rotavirus) ܡܢ ܩܘܪܒܐ

ܒܝܪܘܣ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ virus ܐܘܟܝܬ "ܣܡܐ") ܗܘ ܥܡܘܠܐ ܡܡܪܥܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܠܐ ܡܨܠ ܠܦܪܝܬܐ ܐܠܐ ܒܓܘ ܟܘܪܬܐ ܒܪܝܐ ܚܝ̈ܐ܀