ܒܝܪܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܪܘܛܐܒܝܪܘܣ (Rotavirus) ܡܢ ܩܘܪܒܐ

ܒܝܪܘܣ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ virus ܐܘܟܝܬ "ܣܡܐ") ܗܘ ܥܡܘܠܐ ܡܡܪܥܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܠܐ ܡܨܠ ܠܦܪܝܬܐ ܐܠܐ ܒܓܘ ܟܘܪܬܐ ܒܪܝܐ ܚܝ̈ܐ܀