Jump to content

ܒܝܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ ܡܢ ܒܝܝܢܐ

ܒܝܝܢܐ (ܓܪܡܢܝܐ Wien) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܢܡܣܐ ܘܚܕܐ ܡܢ ܬܫܥܐ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܕܢܡܣܐ. ܒܝܝܢܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܡܣܐ ܥܡ 2,400,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܒܕܘܟܬܐ ܩܪܝܒܬܐ (ܝܬܝܪ ܡܢ ܪܘܒܥܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܒܢܡܣܐ)܀