ܒܐܬ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܣܗܪܢܐ ܡܠܟܝܐ ܒܒܐܬ
ܒܢ̈ܘܬܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܘܡܢܐ

ܒܐܬ (ܐܢܓܠܐܝܬ Bath) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܢܓܠܢܕ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ. ܐܝܬ ܩܘܪܒܐ ܒܬܫܥ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܒܐܬ ܡܢ ܫܢܬ 2011. ܒܐܬ ܗܝ ܥܠ ܓܢܒ ܢܗܪܐ ܕܐܝܒܘܢ ܘܒܒܐܬ ܐܝܬ ܚܡܝ̈ܡܬܐ ܟܝܢܝ̈ܬܐ. ܓܕ̣ܫ ܟܘܠܠܐ ܕܐܕܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܢܓܠܢܕ ܒܒܐܬ ܒܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ. ܒܒܐܬ ܐܝܬ ܣܓܝ ܒ̈ܬܝ ܚܙܘ̈ܢܐ ܘܒ̈ܬܝ ܥܬܩ̈ܐ ܘܐܦ ܬܪܝܢ ܒ̈ܬܝ ܨܘܒܐ܀