ܐܠܦܒܝܬ ܝܘܢܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܠܦܒܝܬ ܝܘܢܝܐ
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ
Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς
Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
ܐܬܘ̈ܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ
Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ

ܐܠܦܒܝܬ ܝܘܢܝܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܠܡܟܬܒ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ܀

ܐܬܘ̈ܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܐܬܘ̈ܢ ܠܐܠܦܒܝܬ ܝܘܢܝܐ (ܫܒܥܐ ܙܘܥ̈ܝܢ):

ܫܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܡܐ ܝܘܢܝܐ ܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܩܠܐ ܫܪܝܪܐ ܩܠܐ ܟܬܝܒܐ
ܐܠܦܐ Άλφα Α α ܙܩܦܐ ܐܘ ܦܬܚܐ ܐ
ܒܝܛܐ Βήτα Β β ܒ݂ ܒ
ܓܐܡܐ Γάμμα Γ γ ܓ݂ ܓ
ܕܠܛܐ Δέλτα Δ δ ܕ݂ ܕ
ܐܦܣܝܠܘܢ Έψιλον Ε ε ܙܠܡܐ ܦܫܝܩܐ ܐ
ܙܝܛܐ Ζήτα Ζ ζ ܙ ܙ
ܐܛܐ Ήτα Η η ܚܒܨܐ ܝ
ܬܝܛܐ Θήτα Θ θ ܬ݂ ܬ
ܝܘܛܐ Ιώτα Ι ι ܚܒܨܐ ܝ
ܩܐܦܐ Κάππα Κ κ ܟܟ ܩ
ܠܐܡܕܐ/ܠܐܡܒܕܐ Λάμδα/Λάμβδα Λ λ ܠ ܠ
ܡܘ Μυ Μ μ ܡܡ ܡܡ
ܢܘ Νυ Ν ν ܢܢ ܢܢ
ܟܣܝ Ξι Ξ ξ ܟܣ ܩܣ/ܟܣ
ܐܘܡܝܩܪܘܢ Όμικρον Ο ο ܪܘܚܐ ܘ
ܦܐܝ Πι Π π ܦ ܦ
ܪܘ Ρω Ρ ρ ܪ ܪ
ܣܝܓܡܐ Σίγμα Σ σς ܣ ܣ
ܬܐܘ Ταυ Τ τ ܬ ܛ
ܐܘܦܣܝܠܘܢ Ύψιλον Υ υ ܚܒܨܐ ܘ
ܦܝ Φι Φ φ ܦ̮/ܦ݂ ܦ
ܟܝ Χι Χ χ ܟ݂ܟ ܟܟ
ܦܣܝ Ψι Ψ ψ ܦܣ ܦܣ
ܐܘܡܝܓܐ Ωμέγα Ω ω ܪܘܚܐ ܘ

ܐܬܘ̈ܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ:

ܫܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܡܐ ܝܘܢܝܐ ܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܩܠܐ ܫܪܝܪܐ ܩܠܐ ܟܬܝܒܐ
ܕܝܓܐܡܐ Δίγαμμα Ϝ ϝ ܘ ܘ
ܣܬܝܓܡܐ Στίγμα Ϛ ϛ ܣܬ ܣܬ
ܗܐܬܐ Ἧτα Ͱ ͱ ܗ ܗ
ܨܐܢ Σάν Ϻ ϻ ܨ ܨ
ܩܘܦܐ Κόππα Ϙ ϙ ܩ ܩ
ܣܐܡܦܝ Σαμπῖ Ͳ ͳ ܣ ܣ
ܫܘ Ϸ ϸ ܫ ܫ

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]