Jump to content

ܐܝܩܝܩܗ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ ܡܢ ܐܝܩܝܩܗ

ܐܝܩܝܩܗ (ܐܣܦܢܐܝܬ Iquique) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܬܫܝܠܝ܀