ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ
Interlingua
ܪܬܡܐ /ɪntərˈlɪŋɡwə/
ܣܝܘܡܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܠܡܝܬܐ ܕܠܫܢܐ ܡܣܝܥܢܐ
ܝܘܒܠܐ ܕܣܝܡܘܬܐ 1951
ܡܦܠܚܢܘܬܐ ܠܫܢܐ ܡܣܝܥܢܐ ܥܠܡܝܐ
ܣܕܪܐ (ܡܚܫܒܬܐ)
ܠܫܢܐ ܥܒܝܕܐ
  • ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ
ܟܬܒܐ ܐܠܦܒܝܬ ܠܐܛܝܢܝܐ
ܪܡܙ̈ܐ ܕISO
ISO 639-2 ina
ISO 639-3 inaܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ
ܚ · ܕ · ܫ

ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ (Interlingua) ܗܘ ܠܫܢܐ ܡܣܝܥܢܐ ܥܠܡܝܐ (ܠ.ܡ.ܥ.). ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܛܘܪ ܒܝܕ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܠܡܝܬܐ ܕܠܫܢܐ ܡܣܝܥܢܐ (ܫ.ܥ.ܠ.ܡ.) ܒܝܢܬ ܫܢܬ̈ܝ ܕ1937 ܘܕ1951. ܡ̈ܠܘܗܝ ܘܓܪܡܛܝܩܝܗ ܫܐܝܠܝܢ ܗܢܘܢ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܟܝܢ̈ܝܐ܀

ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ ܐܬܛܘܪܬ ܡܛܠ ܕܟܢܫ ܓܪܡܛܝܩܝ ܦܫܝܛܐ ܘܩܢܘܢ̈ܝܐ ܥܡ ܡ̈ܠܐ ܕܓܘܐ ܒܝܢܬ ܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪܢ̈ܐ: ܕܥܒܕ ܠܗ ܪܒ ܦܫܝܚܐ ܕܝܠܦܘܢܐ ܒܝܢܬ ܠܫܢ̈ܐ ܕܒܗܘܢ ܓܪܡܛܝܩܝ ܘܩܢܘܢ̈ܝܐ ܐܬܒܢܐ ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ܀