ܐܘܪܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܐܘܪܟܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܬܠܬܐ ܩܝܡܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܕܡ. ܥܝܕܐܝܬ ܗܘ ܐܪܝܟ ܡܢ ܟܠ ܩܝܡ̈ܐ ܕܗܢܘܢ ܐܘܪܟܐ ܘܦܬܘܐ ܘܥܘܡܩܐ܀