Jump to content

ܐܘܪܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܐܘܪܟܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܬܠܬܐ ܩܝܡܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܕܡ. ܥܝܕܐܝܬ ܗܘ ܐܪܝܟ ܡܢ ܟܠ ܩܝܡ̈ܐ ܕܗܢܘܢ ܐܘܪܟܐ ܘܦܬܘܐ ܘܥܘܡܩܐ܀