ܐܕܡ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܒܪܝܬܐ ܕܐܕܡ ܒܝܕ ܡܐܝܟܠ ܐܢܓܠܘ

ܐܕܡ (ܥܒܪܐܝܬ:אָדָם) ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܒܥܠܡܐ ܠܦܘܬ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܐܒܪܗܡ܀