ܐܒܪܝܠ ܠܐܒܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܒܪܝܠ ܠܐܒܝܢ ܒ2013

ܐܒܪܝܠ ܠܐܒܝܢ (ܐܢܓܠܐܝܬ: Avril Lavigne܇ ܐܬܝܠܕ 27 ܐܝܠܘܠ 1984 ܒܠܗܒܝܠ (ܐܘܢܛܐܪܝܘ)) ܗܝ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܩܢܕܐ.